Handikapparkering

HC-parkeringstillatelse er for personer med vesentlig nedsatt forflytningsevne som har behov for parkering ved bestemte steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.

Særlig behov

Vurdering av «særlig behov» for parkeringslettelse tar hensyn til:

  • De spesifikke stedene som må oppsøkes.
  • Vansker ved bruk av ordinære parkeringsplasser for søker
  • Frekvensen av parkeringsbehovet.
  • Alternative løsninger til parkering.

Tildeling av tillatelse

Tillatelser tildeles basert på en samlet vurdering av søkerens livssituasjon og behov for parkeringslette.

Hvem får ikke tillatelse?

Parkeringstillatelse tildeles ikke til de som:

  • Bare sporadisk trenger parkeringslettelse.
  • Kan benytte ordinære parkeringsplasser eller har andre løsninger enn HC-kort.

Søknadsprosess

Søknaden må inneholde:

Spesielle behov

Beskriv spesifikke forhold som krever parkeringslettelse.

Steder og situasjoner

Angi konkrete steder og situasjoner for parkeringsbehov.

Passfoto

Legg ved et gyldig passfoto i søknaden.

Kopi av førerkort

Inkluder kopi av begge sider av førerkortet.

Legeerklæring

Legg ved legeerklæring

Søknaden sendes til Lillestrøm Parkering AS, Storgata 16, 2000 Lillestrøm

Klage og regelverk

Søknaden behandles hos Lillestrøm Parkering AS. Ved avslag kan det påklages til den kommunale klagenemnda for HC-saker. Forskrift om parkering for forflytningshemmede er det gjeldende regelverket.

Eksterne linker:

https://lovdata.no

https://www.vegvesen.no