Vanlige spørsmål

Kontrollsanksjoner er det som før var tilleggsavgift og kontrollavgift, som nå er samlet i den nye parkeringsforskriften. Kontrollsanksjon brukes på alle parkeringsområder med kontroll, de ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i parkeringsforskriften
Kontrollsanksjonen er på kr. 330,-, kr. 660,-, eller kr. 990,-, avhengig av hvilken overtredelse som er gjort.

Et parkeringsgebyr er en sanksjon når trafikkreglene eller skiltforskriftene brytes. For eksempel hvis du parkerer der det er parkeringsforbud, stanseforbud, på fortau, gangfelt eller lignende. Parkeringsgebyret er på kr. 900,-

P-kort for forflytningshemmede, såkalt HC-kort, kan brukes på alle tilrettelagte p-plasser for forflytningshemmede og offentlige avgiftsplasser. Vær obs på at det kan være betalingsplikt på plasser utenfor gateparkering, se vilkårskiltet på plassen.

Mobilparkering er det enkleste å benytte når en betaler parkering. Her kan en styre tiden en ønsker selv, og eventuelt forlenge parkeringstiden. Men, de fleste leverandører av tjenesten tar et servicegebyr på 15% i tillegg.

Velger du å benytte appen Parkering i Lillestrøm er det ingen servicegebyr.

Ja, på plasser som ikke er skiltet med særskilt unntak for betaling, så skal elbiler betale på lik linje med andre kjøretøy. Avgiftsfritak skal være opplyst på eget skilt.

Etter Forskrift om vilkårsparkering skal man betale straks bilen er stilt på plass eller «hensatt. Eventuell kvittering for betalt parkering skal, om ikke annet fremgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute plasseres kvitteringen på et annet godt synlig sted.parkeringsforskriften § 31

Noen steder kan du aldri parkere. Stanser du på disse kan du skape utrygge og farlige situasjoner for andre.

Det er etter trafikkreglene blant annet forbudt å stanse:

  • helt eller delvis på fortau, gangvei eller sykkelvei
  • i veikryss eller nærmere enn 5 meter fra veikrysset
  • i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt
  • på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder
  • i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted
  • på motorvei og motortrafikkvei eller på inn- eller utkjøringsvei til motorvei og motortrafikkvei
  • nærmere planovergang enn 5 meter
  • på veiutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn